Naša snaha

Vytvárať priestor pre sebarealizáciu každého klienta.
Integrovať jednotlivých klientov do spoločnosti.
Podporovať a udržiavať ich existujúce schopnosti.
Povzbudzovať k prežívaniu radosti zo života a vzájomnej prítomnosti medzi klientmi navzájom.
Motivovať ich ostať aktívnymi prostredníctvom obľúbených aktivít.
Pomáhať im ostať nezávislými.